Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ПРАВИЛНИК

400x бг у-ще лого
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

 1. С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, възпитатели, родители и ученици в Българско училище „Никола Вапцаров“  Никозия
 2. Българското училище е официална образователна институция към Съюз на българите в Кипър, регистриран в Кипър и организиран според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина.


УСТРОЙСТВО

 1. Бенефициент на Българско училище „Никола Вапцаров“ Никозия е Съюзът на българите в Кипър (СБК) в лицето на неговия Управителен съвет.
 2. Към училището, на доброволен принцип се сформира и Родителски съвет. Той се състои от председател и членове . Родителите могат да заявят желание за участие в началото на учебната година. Избраните се ангажират доброволно да представляват с въпроси, мнения и предложения останалите родители. Те ги информират  за резултатите и новините от заседанията на училищното ръководство. Представителите  са лица за контакт относно въпроси и проблеми, както от страна на родителите, така и от страна на училището. Членовете на Родителския съвет подпомагат и работят интензивно и безвъзмездно. Те подкрепят училището в организирането на празници, чествания и др.

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

 1. Българско училище „Никола Вапцаров“ Никозия предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. При нужда се провежда тест за определяне на съответната група/клас.
 2. Всяко дете е добре дошло на едно занятие, което е безплатно и необвързващо. Ако родителите решат детето им да бъде записано като ученик, е необходимо да попълнят съответните документи и заплатят учебната такса.
 3. Училището приема ученици през цялата учебна година.
  4. Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, прием на лекарства и т. н./
 4. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията и/или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина. Oтсъствие от училище се допуска:
 • До 3 дни със знание на родител (по болест или по семейни причини)
 • Допустимият брой неизвинени отсъствия е 15 учебни часа

Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещаващи учебните занятия.

 1. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището и подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността му. Учебните тетрадки се попълват само с молив.
 2. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите, които не дават съгласието си за това, могат да уведомят ръководството на училището или да го отбележат във формуляра за записване.
  8. При прекратяване посещенията на детето в училище, в едномесечен срок родителите уведомяват писмено ръководството.
 3. При липса на писмено уведомление, ученикът автоматично се счита за записан за следващата учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват през септември и завършват през юни. Те се провеждат всяка събота по график, изготвен в началото на учебната година. Той се дава на учениците и се публикува в сайта на училището. Ваканциите са съобразени с тези на кипърските училища.
 2. На учениците се издава удостоверение за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България. Документът им дава право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по предметите в съответния клас.

ВЪТРЕШЕН РЕД

 1. Учебните занятия за класовете, които се обучават първа смяна започват в 8.00 часа, а за класовете от втора смяна, започват в 13.00. За спокойното им протичане от изключителна важност е учениците да пристигат навреме в училището. Родителите могат да доведат децата си и да ги придружат до класната стая, след което се приканват да напуснат сградата.
 2. Влизането в сградата на външни лица, несвързани с училището и учебния процес, е строго забранено.
 3. За реда и безопасността в училище по време на междучасията отговарят дежурни учители и родители доброволци.
 4. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните занятия. В случай на закъснение, могат да се свържат с ръководството на училището на телефони: 22 255946 или 97683727 Иванка Узунова и 96550706 Лидия Стефанова. След приключване на учебните занятия, децата се предават само на родител или от упълномощено лице.
 5. В училището се използват само предварително определените пространства, упоменати в договора за наем. Учениците са длъжни да подържат чистота в класните стаи, санитарните помещения и двора на училището. Техниката и инвентара се ползват само от ръководството на училището и учителите. В случай на повреда на училищното имуществото, родителите възстановяват сумата или поправят нанесените щети.
 6. Забранено е ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. по време на учебните часове. При неспазване, учителят отнема електронното устройство от ученика и в края на учебните занятия и го предава на родителя.
 7. Не се препоръчва носенето в училището на скъпи вещи, електроника или бижута, които могат да бъдат обект на загуба, счупване, кражба или да породят конфликтна ситуация между децата. Училищното ръководство не носи отговорност за повредени, изгубени или откраднати вещи.
 8. Строго се забранява внасянето в сградата на училището на: алкохол, цигари, наркотични вещества, лекарства, остри и режещи предмети, които могат да причинят наранявания. Пушенето в сградата е строго забранено.
 9. При случай на психическо или физическо насилие над ученици, нарушаване на добрият тон и работа в клас, виновният ученик получава :

А) Предупреждение и уведомяване на родителите

Б) Задължително посещение на консултации след учебните часове, където по преценка на класния ръководител извършва :

 • Самостоятелна учебна работа върху пропуснатия материал.
 • Почистване на класната стая или училищният двор.

В) Изключване от училище, без възстановяване на внесените такси.

10.Мерки за намаляване броя на безпричинните отсъствия :

 • Срещу всяко безпричинно отсъствие от учебни часове, ученикът задължително посещава допълнителни консултации.
 • При повече от 5 безпричинни отсъствия ученикът се подлага на пробен период, в който доказва степента на усвояване на пропуснатият материал – устни изпитвания и тестове.

ТАКСА 

 1.  Българско училище „Никола Вапцаров“ се финансира от такси, чрез субсидия по Постановление 334 на МОН и от дарения. Обучението е доброволно и платено.
 2. Таксата за обучение е годишна и се определя ежегодно от ръководството на СБК. Таксата се заплаща еднократно, на две вноски или на равни месечни вноски -от 1 до 7 число на текущия месец. Първата вноска е дължима до 15-ти септември.
 3. В случай на по-късно записване/включване в учебните занятия, размерът на таксата се изчислява процентно за остатъка от учебната година.
 4. За провеждането на нормални учебни занятия е изключително важно, таксата да се заплаща навреме. В случай на неплащане в указаните срокове, на родителите се изпраща писмено напомняне. При системно незаплащане на дължимите такси, случаят се отнася за разрешаване от Родителския съвет.
 5. Консултации и допълнителни занятия се уговарят изрично с ръководството на училището и се заплащат.

 

Изтегли Правилник на българско училище “Никола Вапцаров”, гр. Никозия ТУК.

 

Top