Намирате се ТУК
НАЧАЛО > ПРАВИЛНИК

400x бг у-ще лого

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР (СБК)

Настоящият правилник е приет и утвърден от УС на СБК на заседание, проведено на 29/09/2017 г.

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕТО В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ПРОЧЕТИ ТУК

Глава 1. Устройство и организация на българските училища към СБК 

Чл. 1. Българските училища към СБК функционират съгласно разпоредбите на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. (ПМС 90), устава на СБК, местното законодателство и всички разпоредби на МОН, отнасящи се до дейността и функциите им.

Чл. 2. В Българските училища към СБК се обучават ученици от предучилищна възраст до 12 клас в самостоятелни или слети паралелки, в зависимост от възможностите и броя на учениците, по програмите на МОН (ПМС 90)

Чл. 3. Всяко училище има училищен ръководител, който се назначава от УС на СБК

Чл. 4. Учителите в българските училища към СБК задължително отговарят на изискванията на МОН за образование, квалификация и правоспособност. Те се назначават от УС по предложение и със съгласието на училищния ръководител.

Чл. 5. Организацията на работа на училищата е подчинена на учебни планове, учебни програми, годишни разпределения, годишен училищен план и всеки друг документ, издаден от МОН във връзка с това, както и на разпоредбите на СБК

 

Глава 2. Материална база

Чл. 6. Българските училища към СБК се финансират от МОН на България,  по реда на Чл. 12 от ПМС 90, от таксите, заплащани от обучаващите се, от дарения.

Чл. 7. Материалната база на българските училища се описва и съхранява надлежно.

Чл. 8. Лицата, които имат ключ, носят отговорност за опазването на материалната база, документацията и всичко, коетo се съхранява в сградата на училището, включително в случаите, когато тя се посещава от трети лица. Никой няма право да пребивава в сградата, в която се помещава училището, с каквато и да било цел, без съгласието на някое от тези лица.

Чл. 9. (1) Всяко училище се помещава в сграда, която отговаря на неговите нужди с оглед на нормалното протичане на дейността на училището и безопасните условия на учене и труд.

(2) Отговорност за опазване и съхраняване на материалната база и техническите средства носят училищните ръководители, учителите и учениците по време на учебните занятия;

(3) Основен приоритет при закупуване на материали, консумативи и учебна техника за училищата е осигуряването на ефективен, успешен и безпроблемен учебен процес, отговарящ на съвременните изисквания за модерно образование;

(4) Средства от бюджета на училището се изразходват и за организиране и обезпечаване провеждането на извънучебна дейност, свързана с отбелязването на празници и провеждането на други културни мероприятия, свързани с учебно-възпитателната работа и подчинени на целите на СБК;

Чл. 10. Училищният ръководител  и учителите информират  родителите  за    финансовите условия при записването на учениците и на първата родителска среща за новата учебна година.

Чл.11. За всеки записан ученик родителите заплащат определена от УС годишна такса, в определения срок за всяка учебна година.

(1) Таксите на училищата се определят с решение на УС, в зависимост от спецификата в отделните райони. За второ дете таксата е 50%.

(2) Трето и четвърто дете от едно семейство посещават българско училище безплатно.

(3) Промяна на посочените такси се извършва само решение на УС.

(4) Деца в неравностойно социално положение могат да бъдат освододени от заплащане на такса, след представяне на съответните документи. Училищният ръководител представя случая пред Педагогическия съвет, който взима решение за освобождаване на детето от плащане на такса.

(5) Членовете на СБК се освобождават от една месечна вноска  .

Чл. 12. Окончателният финансов отчет към МОН се предоставя от училищния ръководител, председателя на Родителския съвет и касиера към училището в срок най-късно до 15 юли на хартиен и електронен носител на Секретаря на СБК. Той от своя страна след проверка го изпраща до МОН и Посолството на България в Кипър, най късно до 31 юли. При установени неточности отчетъти се връща на училищния ръководител за корекции.

Чл. 13. Родителският съвет, съвместно с училищния ръководител изготвя и представя на УС на СБК годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в това число и отчет за разходваните финансови средства, предоставени от МОН. УС на СБК изпраща годишния доклад на МОН с копие до Посолството на Република България в Кипър.

Глава 3. Годишно планиране на дейността на училищата към СБК

Чл. 14. Продължителността на учебната година в българските училища към СБК се определя съгласно  ПМС 90, според който учебната година се организира в съответствие с графика на учебното време в училищата в Република България или в съответствие с графика на учебното време в Република Кипърпри спазване броя на учебните часове.

Чл. 15. Редовните учебни занятия според учебните програми на МОН приключват в рамките на до 36 седмици (без да се считата седмиците, през които са коледната и великденската ваканция). При необходимост допълните учебни занятия могат да продължат и след това, но не по-късно от края на юни.

Чл. 16. Всяко училище изготвя програма за дейността си през учебната година и програма на извънучебните мероприятия по ПМС и от СБК за всеки срок, която представя за утвърждаване от УС на СБК.

Глава 4. Организация на учебния процес

Чл. 17. Организацията на учебния процес в българските училища към СБК се извършва съгласно разпоредбите на ПМС 90.

Чл. 18. Редовни учебни часове са тези, които са определени от МОН за всеки клас и предмет на обучение в българските училища в чужбина.

Самостоятелен клас може да съществува при наличие на минимум 8 ученика, по изключение – 7, но не по-малко.

 • При невъзможност за сливане и наличие на по-малко от 5 ученика в един клас и часовете по ПМС 90, и допълнителните се заплащат по ставки на СБК.
 • Смесени паралелки могат да се образуват там, където учениците са по-малко от 7 в съответния клас. В такива случай се залагат и повече допълнителни часове в интерес на ефективите резултати от учебно-възпитателния процес.

Чл. 19. В програмата на всяко училище, по предложение на преподавателя и училищния ръководител, могат да бъдат заложени и допълнителни часове по изучаваните предмети, които се одобряват от УС.

Чл. 20. При наличие на интерес и желание от страна на учениците и при наличие на средства в бюджета на училището, могат да се организират и групи за допълнителни занимания и извънкласни дейности – обучение по чужди езици, народни танци, вокални групи, занималня (включително целогодишна), занимания с психолог и др. Групите не могат да съществуват при по-малко от 5 записали се. За тях се водят отделни дневници, в които се вписват заниманията и присъствието. Те се заплащат по по ставки на СБК, освен в случаите, когато са по ПМС 90.

Чл. 21. При наличие на желаещи, могат да се организират и групи за обучение по чужди езици, народни танци и др. за възрастни, за които се заплаща месечна такса. Групите се формират при наличие на не по-малко от 5 човека. Тези часове се одобряват от УС и се заплащат по ставки на СБК.

Чл. 22. Индивидуални уроци при желание от страна на неучащи се в училището се заплащат от тях по ставки на СБК.

Чл. 23. Учебните занятия са с продължителност:

 1. тридесет минути в ПГ
 2. тридесет и пет минути – в I и II клас;
 3. четиридесет минути – в III – IV клас;
 4. четиридесет и пет минути – в V – XII клас;

Чл. 24. Допълнителните извънкласни форми са с продължителност 45 минути.

Глава 5. Трудови договори

Чл. 25. Всички учители и училищни ръководители работят в българските училища към СБК на трудов договор, който е изцяло съобразен с трудовото законодателство на РKипър и не може да нарушава или пренебрегва неговите разпоредби.

Чл. 26. Всички трудови договори се изготвят от се изготвят от УС на СБК и се пoдписват от председателя и секретаря на СБК в срок до 15 октомври на всяка учебна година с изклкючение на случаите, в които се налага назначаване на учители по време на учебната година. В този случай договорът се изготвя УС в срок от две седмици от започване на работа на съответния учител. В него се вписват всички часове (основни  и допълнителни)  на преподавателя заедно със седмичния хорариум и всички условия по неговото наемане, предоставени от училищния ръководител.

Чл. 27. Не могат да бъдат назначавани учители и да им бъдат изплащани суми за извършен труд или осигуровки, без да имат валиден трудов договор по указания ред.

Чл. 28. Трудовите договори се сключват за срок на продължителност на учебната година, като могат да бъдат удължавани при необходимост

(1) При организиране на летни дейности или други мероприятия за учениците след края на юни, трудовата заетост на учителите, ангажирани с тази дейност може да продължи, но не по-късно от 30 юли. В този случай, желаещите ученици да се включат в летните занимания заплащат отделна такса на час.

(2) След края на юни учебни занятия с учениците не се провеждат. Ако има желаещи за такива, то те се заплащат по реда за индивидуалните уроци, упоменат в чл. 36.

Глава 6. Родители

Чл. 28.  Родителите придружават децата си при тяхното записване в българското съботно-неделно училище, представяйки всички необходими документи и информация, изисквани от училищния ръководител, преподавател или представител на УС на СБК.

Чл. 29. По време на учебната година следят отблизо участието на децата си в учебния процес, подпомагат и контролират усвояването на учебния материал, наблюдават тяхното усърдие и поведение. В случай, че забележат нещо обезпокояващо, следва да информират училищния ръководител. за да сe постигне съвместно най-доброто решение за развитието на детето.

Чл. 30.  Наложително е родителите да поддържат постоянна тясна връзка с училищния ръководител и/или учителите и да участват редовно в родителските срещи.

Чл. 31. Родителите заплащат пълната учебна такса до 30 октомври.

Чл. 32. Всички плащания се извършват срещу надлежно издадена квитанция от СБК. Плащане, срещу което не е издадена и получена квитанция на СБК, не се признава за извършено.

Чл. 33. На свое събрание родителите на учениците избират родителски съвет с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите на обучаващите се в училището деца.

Глава 7. Родителски съвет (съгласно постановление 90 към Министерският съвет)

Чл. 34. Към българските неделни училища в чужбина се създават родителски съвети като орган за контрол и подпомагане дейността на училището. Родителите избират родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите на обучаващите се в училището деца.

Чл. 35.  Родителският съвет се състои най-малко от трима членове – родители на учениците в българското училище, които избират председател помежду си.  Членовете на родителския съвет не участват в управлението на СБК. Те приемат правилата за организация на  СБК.

Чл. 36. Училищният ръководител Представител на УС и Представител на Посолството на Р България могат да участват в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 37. Задължения на Родителския съвет (по ПМС 90):

 1. осъществява контрол върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата предоставени от МОН;
 2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 3. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси;
 4. съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;
 5. подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности.
 6. Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в съответната държава.
 7. Родителският съвет представя годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т. ч. отчет за разходване на финансовите средства предоставени от МОН.
 8. Подпомага координирането на родителите и децата, прави предложения за предложения за участие в мероприятия и социални проекти.
 9. Родителският актив се грижи за навременната и пълна информираност на останалите родители, касаещи взети решения, свързани с дейността на училището.
 10. Организира осъществяването на празници.
 11. Отговаря за организирането на традиционните училищни тържества (подготовка на програмата, заедно с учителите).
 12. Подпомага набирането на нови ученици и следи за успешното въвеждане на новите ученици в учебния процес.

Глава 7. Допълнителни и заключителни разпоредби

Чл. 38. Всички констатирани нарушения в настоящия правилник се разглеждат от комисия.

Чл. 39. Комисията  е съставена от:

– Управителният съвет на СБК в качеството си на работодател;

– представител на съответното училище;

– представител на Родителският съвет на съответното училище.

Заключителни разпоредби

Чл. 40. При първоначално постъпване на работа всеки един учител или служител е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия правилник като подписва Декларация.

Чл. 41. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в правилника, всеки учител или служител носи дисциплинарна отговорност .

Чл. 42. Главен орган в управлението на училищата е Управителният съвет на СБК

Чл. 43. Всеки служител е длъжен да работи с единните формуляри установени  от СБК.

Чл. 44. Настоящият правилник влиза в сила от деня на утвърждаването му от Управителният съвет на СБК.

Чл. 45. Поне веднъж в годината се провежда среща на училищните ръководители с УС на СБК за обсъждане на текущи въпроси.

Чл. 46. Правилникът влиза в сила от деня на приемането и утвърждаването му от Управителния съвет на Съюза на българите в Кипър.

Top