Намирате се ТУК
НАЧАЛО > МЕРКИ В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА УЧИЛИЩЕТО В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

1. Носенето на маска/шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, учителска стая, библиотека за лица на възраст 12 и повече години. За деца на възраст от 6 до 12 години се препоръчва носенето на маска на доброволни начала в закритите помещения с повишено струпване на хора.

2. Маските за учениците се осигуряват от техните родители. Училището осигурява маски и шлемове за учителите. За учениците – само в случаите, когато те нямат такива или маските не са подходящи за ползване.

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване се извършва два пъти всеки ден. Преди началото и след приключване на смяната е необходимо да се извърши влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки на контакт – училищни подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. При наличие на потвърден случай на COVID-19, хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите трябва да варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи трябва да се проветряват по време на всяко междучасие. Повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите също трябва да се дезинфекцират през всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и/или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

4. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност и в класните стаи, като тяхното използване трябва да е непрекъснато контролирано.

5. Училищният ръководител трябва да определи едно лице, отговорно за организацията и спазванета на мерките, обусловени от епидемиологичната обстановка. Необходимо е и разпределяне на отговорностите и задълженията на училищния екип, както и съставянето и на графици за дежурства.

6. Контактите между ученици от различните паралелки следва да бъдат максимално ограничени.

7. Необходимо е да се организира периодично провеждане на разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, относно правилата, личната отговорност и начина на живот на всеки един от нас, в условията на епидемия от COVID-19. Разговорите трябва да имат за цел най-вече да напомнят на учениците спазването и съблюдаването на правилата за лична хигиена, физическа дистанция както и за възпитаването на отговорно поведение към себе си и останалите. Трябва да се напомня на децата да докосват възможно по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки помежду си. Учителите трябва постоянно да дават и личен пример на децата.

8. Необходимо е да се определи едно помещение за изолиране на ученик/лице с проявени грипоподобни симптоми.

9. Поставяне на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски, на видно място в коридорите/класните стаи/санитарните помещения.

10. При наличие на един или повече грипоподобни симптоми при ученик/лице (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) той не трябва се води на училище, родителите са длъжни да уведомят класния ръководител. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от лекар, че е клинично здрав и присъствието му не представлява опасност за здравето на други лица.

11. Преминаване към електронен тип обучение за отделен ученик се допуска по здравословни причини и при наличие на необходимите технически и технологични възможности, но и когато физическото му състояние позволява да се включи в обучението наред със съучениците си. Ученикът може да наблюдава, без обаче да участва активно в урока. Учителят ще осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая , но включването на ученик чрез виртуална връзка не трябва пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая.

Организация на учебния процес

12. Децата се оставят пред външната врата на сградата. Качват се сами до втория етаж. Тези, които имат нужда от помощ ще я получават от дежурния учител/родител.

13. Вода и храна всяко дете си носи от вкъщи – забранено е ползването на вода от училище.

14. На входните врати на етажа ще има табели кой клас от коя врата влиза.

15. След края на учебните часове децата напускат сградата на училището възможно най-бързо. Родителите изчакват децата долу, пред училището, на паркинга под контрола на дежурен родител. Не бива да има засичане на ученици от двете смени с оглед избягване на струпвания в училищните помещения.

16. Забранено е качването на родителите до учебните помещения, освен в случаите когато има предварителна уговорка за среща с учител. Желателно е това да бъде извършвано извън учебно време.

17. Паралелките трябва да бъдат отделени в две отделни крила и влизането им да се извършва чрез два отделни входа.

18. Всеки един ученик използва по един учебен чин сам. Местата за сядане на учениците следва да бъдат разположени шахматно. Трябва да се осигури дистанция от поне 1 метър по време на обучение между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците.

19. Комуникацията с родителите ще се осъществява предимно чрез електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията.

20. Използването на ресурси от училищната библиотека ще се извършва чрез предварителна заявка. Не се допуска влизането на повече от двама души в помещението на библиотеката и то при спазване на задължително разстояние от 2 м. един от друг.

РЕПУБЛИКА КИПЪР
Министерство на труда, социалните грижи и социалната сигурност
Агенция за социални грижи

ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ 

ПРОЧЕТИ ТУК

 

Top